Kontrola originality – prečo ju vykonať?

Kontrola originality je dôležitým úkonom, ktorého úlohou je objaviť akýkoľvek neoprávnený zásah do vozidla. Overenie vozidla ďalej prezradí, či nepochádza z nelegálnej činnosti alebo či neboli vykonané zásahy do pravosti dokladov. Spravidla sa vykonáva pri:

 • · jednotlivo dovezených vozidlách na SK
 • · vozidlách odhlásených na export
 • · výmene podvozku či karosérie, prestavbe vozidla a zmene jeho farby
 • · nedodržaní 30-dňovej lehoty od odhlásenia vozidla a pri jeho opätovnom schválení

Kontrola originality Nitra je tým spoľahlivým pracoviskom, ktoré hľadáte!

DOHODNITE SI TERMÍN

Čo pri kontrole originality robíme?

Kontrola akýchkoľvek neoprávnených zásahov do konštrukcie vozidla, do dokladov a potvrdenie, že vozidlo nepochádza z ilegálnej činnosti.

 • Porovnanie identifikačných a evidenčných údajov na vozidle a v dokladoch.
 • Stav identifikátora vozidla.
 • Overenie, či nie je vozidlo evidované v pátracích databázach.
 • Určenie spôsobilosti vozidla ako spôsobilé, dočasne spôsobilé alebo nespôsobilé.

Naši skúsení technici sa postarajú o to, aby celý proces overenia vozidla prebehol hladko, rýchlo a profesionálne.

O nás

S kontrolou originality sme začali s cieľom priniesť klientom rýchle vybavenieoverenia vozidla, napriek tomu však na vysokej úrovni, spoľahlivo a profesionálne. Spoločnosti často ponúkajú buď rýchlosť alebo kvalitu, my sme sa však opýtali sami seba: “Prečo neponúkať komplexnú starostlivosť?“

A tak sú naši technici s dlhoročnými skúsenosťami schopní pracovať expresne, efektívne a kvalitne zároveň, dokážu pravidelne nachádzať nedostatky na originalite vozidiel, navrhovať rozumné riešenia a klientovi vždy vyjsť v ústrety.

Veríme, že sa aj vy stanete našim spokojným zákazníkom a našu prácu oceníte sami.

Služby

Zabezpčujeme pristavenie vozidla na technickú a emisnú kontrolu.

Ponúkame kompletný servis starostlivosti o vozidlo – vaše auto pristavíme na technickú a emisnú kontrolu tak, aby ste sa o nič nemuseli starať!

Otázky a odpovede

Pred začatím kontroly originality musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na kontrolu originality okrem preukazu totožnosti aj nasledovné doklady : 

a) Ak ide o vozidlo prihlásené do evidencie v Slovenskej republike:

 1. osvedčenie o evidencii časť II a osvedčenie o evidencii časť I. (ak boli vydané), alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia vydaný políciou alebo doklad o zadržaní osvedčenia vydaný políciou (v prípade vydaných dokladov políciou sa predkladá aj fotokópia osvedčenia o evidencii časť II opatrená pečiatkou orgánu Policajného zboru),
 2. doklad o nadobudnutí karosérie alebo rámu vozidla v prípade ich výmeny,
 3. doklad o vykonaní prestavby vozidla v prípade hromadne schválenej prestavby,
 4. rozhodnutie o povolení prestavby, ak ide o prestavbu jednotlivého vozidla. 

b) Ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel:

 1. doklad o nadobudnutí vozidla,
 2. osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu z krajiny pôvodu alebo zo štátu, kde bolo evidované spolu s úradne overeným prekladom (preklad sa nepožaduje pokiaľ je v českom jazyku),
 3. úradne overený doklad o vyradení vozidla s evidencie v štáte, v ktorom bolo vozidlo evidované (preklad sa nepožaduje pokiaľ je v českom jazyku), ak sa takýto doklad v štáte vývozu vydáva,
 4. doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak ide o vozidlo dovezené zo štátu mimo EÚ. 

c) Ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel a má vydané technické osvedčenie vozidla:

 1. doklad o nadobudnutí vozidla,
 2. úradne overený preklad technického osvedčenia vozidla (preklad sa nepožaduje pokiaľ je v českom jazyku),
 3. doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak ide o vozidlo dovezené zo štátu mimo EÚ. 
d) Ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel:
 1. doklad o nadobudnutí vozidla,
 2. vyhlásenie žiadateľa, že vozidlo nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v inom štáte,
 3. návrh na spracovanie základného technického opisu vozidla vydaného poverenou skúšobňou alebo doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu (ak má na tento typ platný základný technický opis vozidla). 

e) Ak ide o vozidlo vyradené z evidencie vozidiel z dôvodu jeho odcudzenia pred opätovným schválením na premávku:

 1. doklad orgánu Policajného zboru o oznámení odcudzenia vozidla,
 2. doklad orgánu Policajného zboru o vyradení vozidla z evidencie vozidiel,
 3. doklad orgánu Policajného zboru o vrátení vozidla. 

f) Ak ide o vozidlo, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie:

 1. technické osvedčenie vozidla alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia technického osvedčenia vydaného políciou.
 • stav a vybavenie vozidla sa zdokumentuje fotograficky alebo na videozáznam,
 • odkryjú a skontrolujú sa identifikačné znaky,
 • zmeria sa hrúbka laku kvôli zisteniu zásahov do konštrukcie,
 • použitím vírivých prúdov alebo magnetického poľa sa overuje štruktúra konštrukčných prvkov a plechov karosérie, na základe zmien vodivosti kovu sa odhalia skryté zvary, deformácie po haváriách, karosárske úpravy či realizované opravy poškodení,
 • v prípade korektného výsledku nasleduje vystavenie certifikátu s ochrannými prvkami,
 • v prípade rozporu sa realizuje podrobnejšie skúmanie.

Na základe výsledku hodnotenia stavu identifikátorov vozidla, stavu požadovaných dokladov a stavu údajov v evidencii vozidiel môže byť vozidlo hodnotené ako:

 • spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
 • dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
 • nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Ak je vozidlo pri kontrole originality vyhodnotené ako spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, zákazník získa z pracoviska kontroly originality nasledovné doklady:

 • Odborný posudok o kontrole originality s hodnotením „spôsobilé“.
 • Perforovanú kontrolnú nálepku (modrú).
 • Kontrolné bezpečnostné nálepky na určené miesta.
Kontaktujte nás

Dohodnite si termín